Frihed gennem almisser

Kristne over hele verden gennemgår fastelavnssæsonen ved at lægge vægt på bøn, faste og almisser. Ofte tolker vi sådanne praksisser som værende udelukkende jødisk-kristne, og faktisk er de fælles for de abrahamitiske trosretninger. Men også buddhismen og andre østlige religiøse traditioner opfordrer de troende til dāna (almisse eller velgørenhed). Dāna er blevet kaldt det grundlæggende og vigtigste princip i buddhisternes åndelige rejse, som fører til større indre frihed og i sidste ende til nirvana – den håbede frigørelse fra genfødselscyklusen.

I buddhismen tilbydes almisser ofte til buddhistiske munke, normalt i form af mad. Til gengæld tilbyder munken en velsignelse. Udvekslingen af almisser og bønner indleder en åndelig forbindelse. Som Buddha selv fortalte, bør almuegiveren og munken være i “gensidig afhængighed”. Almissegiverne forsyner munkene med livets “fornødenheder”, og munkene “lærer dem til gengæld den beundringsværdige Dhamma” (den rette livsvej) (Itivuttaka, §107).

Mens almissegivningen placerer giveren og modtageren i en form for gensidig afhængighed, påvirker den velgørende handling giverens ånd og bidrager til åndelig rensning og transformation. Dāna giver ifølge den buddhistiske forståelse frihed, en sund løsrivelse fra verden og hjælper personen til at leve for andres skyld, mens dens modsætning, selviskhed, afføder smerte og lidelse gennem selvoptagethed.

I den kristne tradition er Jesu opfordringer til at give almisser talrige. I Matthæus 25 er den kristnes frelse knyttet til at elske de mest trængende, idet velgørenhed ses som et svar på Kristus selv:

Kom, I, som er velsignet af min Fader. Arvinger det rige, som er beredt for jer fra verdens grundlæggelse. For jeg var sulten, og I gav mig mad, jeg var tørstig, og I gav mig at drikke, jeg var en fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I klædte mig, jeg var syg, og I plejede mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. (v. 34-36)

Denne opfordring til velgørenhed – fra ordet caritas, der betyder “kærlighed” – er fortsat et af kristendommens mest betydningsfulde kendetegn, der ansporer både den individuelle og den fælles indsats.

For den kristne såvel som for buddhisten betragtes almissegivning positivt som en praksis, der giver åndelig fortjeneste. For den kristne er velgørenhed et svar på Guds kald og bliver levendegjort af hans nåde. På samme måde forstår buddhisten almissegivning som en form for opofrende velgørenhed, der er fortjenstfuld – måske endda frelsende i buddhistisk forstand – ved at opbygge en åndelig rigdom til evigheden. Ifølge en tekst, der er hellig for buddhister, omfatter frugterne af at give bl.a. andres hengivenhed og agtelse, selvtillid og et godt omdømme, og efter døden “genopstår sjælen i et godt bestemmelsessted, den himmelske verden” (Anguttara Nikaya 5, 34). Buddhisterne mener, at udøvelse af dāna kan bidrage til at bryde genfødselskredsløbet og føre til opnåelse af nirvana. Selv om livet efter døden for den kristne er anderledes end det, som buddhisten forestiller sig, har vejen til åndelig frihed, der kulminerer i livet efter døden, visse ligheder.

Kristendommen og buddhismen fokuserer begge på differentieret almissegivning – hvilket vil sige, at almisser skal fordeles i forhold til situation og behov. Forestillingen om de “hellige fattige” i kristendommen, der er baseret på apostlenes vidnesbyrd, betragter enker og forældreløse børn som særligt fortjenstfulde til almisser. I nyere tid har katolikkerne kaldt dette den præferentielle mulighed for de fattige, et svar på dem i samfundet, der har mest brug for velgørenhed.

Men velgørenhed og dāna handler om mere end det, som den nødlidende modtager; de anerkender, at der er en modtagelse i at give. For den kristne er næstekærlighed vejen til sand frihed. At løsrive sig fra denne verden gør det muligt at fokusere på højere ting og i sidste ende, gennem tro og Jesu triumf over synd og død, at opleve den kommende verden: himlen.

Den buddhistiske idé om dāna kan minde os kristne om et af de grundlæggende principper i vores tro, som Kristus vidnede om og som praktiseres af de første kristne og troende mennesker i dag: Det, vi giver i almisser her, vil blive tilbagebetalt. Som evangeliet fortæller os:

Sælg jeres ejendele og giv almisser. Sørg for pengeposer til jer selv, som ikke bliver slidt op, en uudtømmelig skat i himlen, som ingen tyv kan nå, og som møl ikke kan ødelægge. (Lukas 12:33)

For kristne og buddhister findes der gennem velgørenhed frihed, frigørelse fra tilknytningen til sig selv og denne verdens ting og en åbenhed over for det kommende liv.

Skriv en kommentar