Alfa-salpaajat nefrolitiassa

Yhteenveto

Cochrane-katsauksessa vuodelta 2018 verrattiin alfa-salpaajia lumelääkkeeseen tai vakiohoitoon virtsakivien poistamiseksi.1 Viidessä korkealaatuisimmassa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, joissa oli pienin harhapainoriski, todettiin hyötyä. Kohtalaisen laadukkaan satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen 15 alaryhmäanalyysissä havaittiin merkittäviä eroja kiven koon perusteella. Kun mukaan otettiin kaikki alfasalpaaja- ja lumelääketutkimukset (seitsemän tutkimusta; N = 3240), alfasalpaajia käytettäessä kiven poistumiseen kului vähemmän päiviä (keskimääräinen ero = -1,98 päivää; 95 %:n CI, -3,71 – -0,24). Kun yksittäisissä tutkimuksissa raportoitiin tulokset 6-10 mm:n kivistä, lyhentynyt aika kivien poistumiseen oli vielä parempi (neljä tutkimusta; n = 1 884; MD = -5,99 päivää; 95 % CI, -7,16 -4,82). Kiven poistumiseen kuluvan ajan paraneminen ei ollut tilastollisesti merkitsevää, kun mukaan otettiin kolme korkealaatuisinta tutkimusta (n = 2 891) (MD = -1,72; 95 % CI, -5,13-1,68). Kohtalaisen laadukkaan näytön mukaan alfasalpaajilla hoidetuilla potilailla oli vähemmän sairaalahoitojaksoja (13 tutkimusta; n = 1 876; suhteellinen riski = 0,51; 95 % CI, 0,34-0,77). Asiassa oli kuitenkin jonkin verran harhan riskiä, ja kun analyysi rajattiin korkealaatuisimpiin tutkimuksiin, tilastollista eroa ei havaittu (yksi tutkimus; n = 403; RR = 0,87; 95 % CI, 0,49-1,52). Kiven kokoon perustuvaa alaryhmäanalyysia sairaalahoidon määrästä ei tehty.

Tamsulosiinia arvioineissa tutkimuksissa ei havaittu haittavaikutusten lisääntymistä (13 tutkimusta; n = 2 062; RR = 1,24; 95 % CI, 0,62-2,47). Kolmessa muussa alfasalpaajassa (alfutsosiini, doksatsosiini, silodosiini) haittavaikutusten määrä oli tilastollisesti lisääntynyt. Vakavat haittavaikutukset (ortostaattinen hypotensio, kollapsi, pyörtyminen, takykardia tai sydämentykytys) eivät lisääntyneet merkitsevästi 18:ssa niistä raportoineessa tutkimuksessa (n = 3 124; RR = 1,25; 95 % CI, 0,80-1,96). Plasebokontrolloiduissa tutkimuksissa haittavaikutukset kuitenkin lisääntyivät (10 tutkimusta; n = 1 650; RR = 2,09; 95 % CI, 1,13-3,86).

Cochrane-katsauksen jälkeen julkaistussa korkealaatuisessa, kaksoissokkoutetussa, plasebokontrolloidussa tutkimuksessa ei havaittu, että kivenläpäisyn määrä olisi parantunut, kun käytettiin alfasalpaajia.2 Tamsulosiinin läpäisyaste oli 50 % verrattuna 47 %:iin lumelääkeryhmässä (RR = 1,05; 95,8 % CI, 0,87-1,27; P = 0,60). Tutkimukseen osallistui 512 potilasta, joiden keski-ikä oli 40,6 vuotta; 27,1 % oli naisia. Siinä arvioitiin oireilevia potilaita, jotka tulivat päivystyspoliklinikalle enintään 9 mm:n virtsakivien vuoksi, jotka tunnistettiin tietokonetomografiassa. Potilaat satunnaistettiin saamaan 28 päivän ajan 0,4 mg tamsulosiinia tai lumelääkettä. Virtsanjohtimen kiven läpimeno määritettiin potilaan visualisoimalla tai fyysisesti vangitsemalla kivi. Suurin osa tunnistetuista kivistä oli alle 5 mm:n kokoisia (379 kiveä oli 1-4 mm:n kokoisia, 133 kiveä oli 5-8 mm:n kokoisia, eikä yksikään kivi ollut yli 8 mm:n kokoinen). Alaryhmäanalyysissä ei havaittu eroa kiven koon perusteella, mutta analyysin teho oli liian pieni. Haittavaikutuksissa ei ollut eroja näiden kahden ryhmän välillä, eikä vakavia haittavaikutuksia raportoitu.

Jätä kommentti