Szabadság az alamizsnálkodás által

A keresztények világszerte az imádság, a böjt és az alamizsnálkodás hangsúlyozásával járják a nagyböjt időszakát. Gyakran értelmezzük ezeket a gyakorlatokat kizárólag zsidó-keresztényként, és valóban közösek az ábrahámi vallásokban. Ugyanakkor a buddhizmus és más keleti vallási hagyományok is dānára (alamizsnálkodásra vagy jótékonyságra) hívják a hívőket. A dānát a buddhisták spirituális útjának alapvető és legfontosabb alapelvének nevezik, amely a nagyobb belső szabadsághoz és végül a nirvánához – az újraszületés körforgásából remélt szabaduláshoz – vezet.

A buddhizmusban az alamizsnát gyakran ajánlják fel a buddhista szerzeteseknek, általában étel formájában. Cserébe a szerzetes áldást ajánl fel. Az alamizsna és az ima cseréje spirituális kapcsolatot kezdeményez. Ahogy maga Buddha is elmondta, az alamizsnát adónak és a szerzetesnek “kölcsönös függőségben” kell lennie. Az alamizsnát adók ellátják a szerzeteseket az élet “kellékeivel”, a szerzetesek pedig cserébe “megtanítják őket a Dhamma csodálatára” (az élet helyes útjára) (Itivuttaka, 107. §).

Míg az alamizsnálkodás az adakozót és a befogadót egyfajta kölcsönös függőségbe helyezi, a jótékony cselekedet hatással van az adakozó szellemére, segít a lelki megtisztulásban és átalakulásban. A dāna a buddhista felfogás szerint szabadságot, a világtól való egészséges elszakadást kínál, és segít az embernek mások érdekében élni, míg az ellentéte, az önzés az önfeledtségen keresztül fájdalmat és szenvedést szül.

A keresztény hagyományban Jézus számos alkalommal szólít fel alamizsnálkodásra. Máté evangéliuma 25. fejezetében a keresztény üdvösségét a leginkább rászorulók szeretetéhez kapcsolja, az irgalmasságot magára Krisztusra adott válasznak tekintve:

Jöjjetek, ti, akiket megáldott az én Atyám. Vegyétek birtokba a világ megalapításától fogva nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti adtatok nekem enni, szomjas voltam, és ti adtatok inni, idegen voltam, és ti befogadtatok, mezítelen voltam, és ti felruháztatok, beteg voltam, és ti ápoltatok, börtönben voltam, és ti meglátogattatok. (34-36. v.)

Ez az alamizsnálkodásra való felhívás – a caritas szóból, amely “szeretetet” jelent – a kereszténység egyik legjelentősebb jegye marad, amely egyéni és közösségi erőfeszítéseket egyaránt ösztönöz.

A keresztény és a buddhista számára az alamizsnálkodásra pozitívan tekintenek, mint a lelki érdemek gyakorlására. A keresztény számára a jótékonyság válasz Isten hívására, és az ő kegyelme élteti. Hasonlóképpen, a buddhista az alamizsnálkodást az áldozatos jótékonyság egy formájaként értelmezi, amely érdemszerző – talán még buddhista értelemben üdvözítő is – azáltal, hogy lelki gazdagságot épít az örökkévalóságra. Egy buddhisták számára szent szöveg szerint az adakozás gyümölcsei közé tartozik mások szeretete és megbecsülése, az önbizalom és a jó hírnév, a halál után pedig a lélek “jó helyre, a mennyei világba tér vissza” (Anguttara Nikaya 5, 34). A buddhisták úgy vélik, hogy a dāna gyakorlása hozzájárulhat az újraszületés körforgásának megtöréséhez, és elvezethet a nirvána eléréséhez. Bár a keresztény számára a túlvilági élet más, mint amit a buddhisták elképzelnek, a szellemi szabadsághoz vezető út, amely a túlvilági életben csúcsosodik ki, némi hasonlóságot mutat.

A kereszténység és a buddhizmus egyaránt a differenciált alamizsnálkodásra helyezi a hangsúlyt – ami azt jelenti, hogy az alamizsnát a helyzetnek és a szükségnek megfelelően kell szétosztani. A kereszténységben az apostolok tanúságtételén alapuló “szent szegények” fogalma az özvegyeket és árvákat különösen alamizsnára érdemesnek tekinti. Az újabb időkben a katolikusok ezt a szegények preferenciális választásának nevezik, amely válasz a társadalom azon tagjaira, akiknek a legnagyobb szükségük van az alamizsnára.

A jótékonyság és a dāna azonban többről szól, mint arról, amit a rászoruló kap; elismerik, hogy az adakozásban van befogadás. A keresztény számára a jótékonyság az igazi szabadsághoz vezető út. Az e világtól való elszakadás lehetővé teszi, hogy az ember magasabb rendű dolgokra összpontosítson, és végül a hit és Jézus bűn és halál feletti győzelme révén megtapasztalja az eljövendő világot: a mennyet.

A dāna buddhista gondolata emlékeztethet minket, keresztényeket hitünk egyik alapelvére, amelyről Krisztus tanúskodott, és amelyet az első keresztények és a mai hívő emberek is gyakoroltak: Amit itt alamizsnában adunk, az megtérül. Ahogy az evangélium mondja nekünk:

Adjátok el a vagyonotokat és adjatok alamizsnát. Biztosítsatok magatoknak pénzeszsákokat, amelyek nem kopnak el, kimeríthetetlen kincset a mennyben, amelyet sem tolvaj nem érhet el, sem moly nem pusztíthat el. (Lukács 12:33)

A keresztények és a buddhisták számára a jótékonykodásban rejlik a szabadság, az önmagunkhoz és e világ dolgaihoz való ragaszkodás alóli felszabadulás, és az eljövendő életre való nyitottság.

Szólj hozzá!