Alluviale Fans en Waaierdelta’s: Depositionele modellen voor sommige Terrigene Clastic Wedges: ABSTRACT

Alluviale waaiers en waaiersdelta’s worden door soortgelijke processen gevormd; beide vereisen een hoogland en een aangrenzend laagland voor hun ontwikkeling. Alluviale waaiers worden geassocieerd met bekkens in het binnenland, terwijl delta’s zich langs kustlijnen ontwikkelen. Een waaiersdelta is een alluviale waaier die uitmondt in een marien waterlichaam.

Moderne alluviale waaiers zijn aanwezig in zowel droge als vochtige gebieden over de hele wereld, variërend van Arctische tot lagere breedtegraden. Geometrie en facies worden bepaald door de bodemdalingssnelheid van het bekken, het bronmateriaal, en de frequentie en omvang van de overstromingen. In dorre streken, waar ventilatoren het meest voorkomen, zijn de belangrijkste processen puinstromen, zeefafzetting en fluviatiele afzetting. De processen zijn intermitterend en meestal is er één dominant. Puinstromen en zeefafzettingen leveren een belangrijke bijdrage aan de bovenste ⅓ tot ½ van een waaier. Zeefafzettingen zijn over het algemeen beperkt tot de top van de waaier. Puinstromen, gekenmerkt door een heterogeen mengsel van klei tot keihoudend materiaal, strekken zich uit over aanzienlijke afstanden tot benedenstrooms waar zij overgaan in modderstromen met weinig grote clasts. De puinstromen weerspiegelen een fijnkorrelig brongebied. Fluviatiele processen zijn dominant op de distale waaier.

Afwaaiers van droge streken, b.v. de waaier van de Kosi rivier in India, zijn volledig opgebouwd door fluviatiele processen tijdens grote jaarlijkse overstromingen. Vergeleken met waaiers in droge streken hebben waaiers in vochtige streken een geringe helling van apex tot teen, een grote oppervlakte en een dunne doorsnede. Waaiers van vochtige streken bevatten ook kleinere clasts, minder fijn materiaal in de bovenste waaier, en het sediment is beter gesorteerd. De vegetatie in het brongebied helpt bij de afbraak van rotsmateriaal in kleinere deeltjes dan onder dorre omstandigheden. Erosie is groot in vochtige gebieden vanwege de intense overstromingen.

Alluviale waaiers in gesloten afwateringsbekkens zijn vaak geassocieerd met meren. Waar alluviale waaiers zich in bekkens met doorgaande stromen vestigen, zijn gevlochten-stroomafzettingen van de distale waaier ingebed met uiterwaardafzettingen.

Fan delta’s kunnen alleen van alluviale waaiers worden onderscheiden door de aard van de verwante facies. Moderne waaiers ontstaan in gebieden met veel of weinig neerslag, van woestijnen tot tropische regenwouden, en zijn geassocieerd met een breed scala van mariene afzettingsmilieus, bijvoorbeeld rif-lagune- tot onderzeese waaiers. De typen afzettingsmilieus die geassocieerd zijn met fan delta’s worden bepaald door factoren als getijdenverschil, breedte van het continentaal plat en klimaat.

Fan delta’s verschillen aanzienlijk van moderne oceanische (hoog-constructieve) delta’s die worden gevormd door continu stromende, grote rivieren die gekenmerkt worden door een grote suspensie-lading/bedding-lading verhouding. Deltavlakten van oceanische delta’s zijn over het algemeen bedekt met dichte vegetatie, terwijl subaeriale delen van fan delta’s vrijwel onvruchtbaar zijn. De randen van oceanische delta’s zijn grillig gelobd of gedrongen en ingesprongen door interdistributaire baaien; waaierdelta’s hebben meestal een vloeiend gebogen distaal einde zonder interdistributaire baaien. Prodelta-afzettingen geassocieerd met oceanische delta’s zijn gewoonlijk de dikste deltafacies; overeenkomstige facies van waaierdelta’s zijn betrekkelijk dun.

Fan-delta-afzettingen worden voortdurend omgewerkt door mariene processen. De afzetting is sporadisch, daarom zijn mariene processen effectief in het herverdelen van prodelta sediment. Zeestromingen zetten sedimenten af langs de distale waaier in de vorm van stranden en bijbehorende bermen, en in aangrenzende ondiepe mariene gebieden in de vorm van dunne zandplaten en plaatselijke eilanden of spitse randen van de waaier.

Veel oude clasti-randafzettingen van het Precambrium tot het Pleistoceen zijn alluviale waaiersystemen. De afzettingen waaruit deze systemen bestaan, worden fijner in de richting van het transport. Lacustriene of fluviatiele afzettingen zijn vaak geassocieerd met de fijnkorreligere alluviale-fan afzettingen. Oude alluviale waaiers zijn bekend uit het (1) Precambrium van Texas, (2) Devoon van Noorwegen, (3) Carboon van Canada, (4) Permisch-Trias van Engeland, (5) Trias van de Connecticut Vallei, en (6) Pleistoceen van Californië.

Oeroude waaiersdelta’s zijn beschreven als fanglomeraten, continentale afzettingen, en tektonische delta’s. Subaeriële afzettingen hebben hetzelfde karakter als oude alluviale waaiers, maar zijn geassocieerd met mariene afzettingen, variërend van turbidieten tot afzettingen van getijdenvlakten. Oude waaier delta’s komen voor in het (1) Devoon van New York en de Northwest Territories, (2) Pennsylvanisch-Permisch terrigene clastische afzettingen van de Ancestral Rockies, Amarillo Mountains, Wichita Mountains, en Arbuckle Mountains, (3) het Mioceen van Texas en Californië, en (4) het Pleistoceen van Baja California.

Fan delta’s en mogelijk hoog-destructieve delta’s prografeerden kustlijnen en vulden bekkens tijdens vroege geologische perioden, voorafgaand aan de evolutie van terrestrische vegetatie. Destructieve delta’s zijn ontstaan door mariene omwerking van sediment uit rivieren. De stromen die geassocieerd worden met delta’s met een hoge destructiviteit worden gekenmerkt door een korte piekafvoer, waardoor sediment dat aan de monding wordt afgezet, onmiddellijk kan worden omgevormd tot spitsen en strandruggen. De tijd tussen neerslag en afvloeiing was kort en de fluviatiele systemen die deze 2 delta types ontwikkelden waren ofwel gevlochten stromen of grofkorrelige meandergordels.

Plaats een reactie