General ReviewThe effects of diet and sex in amyotrophic lateral sclerosis

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en förödande neurodegenerativ sjukdom som inte går att bota. Ungefär 90 % av ALS-fallen är sporadiska, vilket tyder på att det finns flera bidragande faktorer som påverkar sjukdomsrisken, insjuknandet och utvecklingen av sjukdomen. Kost och kön är två faktorer som har rapporterats förändra risken för ALS, dess uppkomst och utveckling hos människor och i djurmodeller, vilket ger potentiella påverkare av sjukdomen. Flera epidemiologiska studier har identifierat dieter som påverkar ALS-patienter positivt, inklusive olika kaloririka fett- eller sockerbaserade dieter, medan djurmodeller har utvecklats för att testa hur dessa dieter fungerar på molekylär nivå. Dessa dieter kan kompensera de metaboliska förändringar som uppstår vid ALS, t.ex. hypermetabolism, sänkt kroppsmasseindex (BMI) och hyperlipidemi. Könsberoende skillnader har också framkommit i storskaliga epidemiologiska studier samt i studier av musmodeller. Dessutom har könshormoner visat sig påverka sjukdomsrisken eller sjukdomsutvecklingen. Här kommer studier om kostens och könets effekter på ALS-risk, uppkomst och utveckling att granskas. Att förstå dessa kost- och könsberoende resultat kan leda till optimerade patientspecifika behandlingar för ALS.

Lämna en kommentar