Alfa blokátory při nefrolitiáze

Shrnutí

Přehled Cochrane z roku 2018 porovnával alfa blokátory s placebem nebo standardní terapií pro vyloučení močových kamenů.1 Pět nejkvalitnějších placebem kontrolovaných studií s nejnižším rizikem zkreslení zjistilo přínos. Analýza podskupin 15 randomizovaných kontrolovaných studií střední kvality zjistila významné rozdíly v závislosti na velikosti kamene. Při zahrnutí všech studií s alfa-blokátory oproti placebu (sedm studií; N = 3 240) bylo při použití alfa-blokátorů zaznamenáno méně dní do odstranění kamenů (průměrný rozdíl = -1,98 dne; 95% CI, -3,71 až -0,24). Pokud jednotlivé studie uváděly výsledky pro kameny o velikosti 6 až 10 mm, bylo zkrácení doby do vyčištění ještě lepší (čtyři studie; n = 1 884; MD = -5,99 dne; 95% CI, -7,16 až -4,82). Zlepšení doby do vyčištění kamene nebylo statisticky významné, pokud byly zahrnuty tři studie nejvyšší kvality (n = 2 891) (MD = -1,72; 95% CI, -5,13 až 1,68). Důkazy střední kvality prokázaly méně hospitalizací u pacientů, kteří byli léčeni alfa-blokátory (13 studií; n = 1 876; relativní riziko = 0,51; 95% CI, 0,34 až 0,77). Existovalo však určité riziko zkreslení a omezení analýzy na studie nejvyšší kvality nezjistilo žádný statistický rozdíl (jedna studie; n = 403; RR = 0,87; 95% CI, 0,49 až 1,52). Nebyla provedena analýza podskupin míry hospitalizace na základě velikosti kamenů.

Studie, které hodnotily tamsulosin, nezjistily žádné zvýšení nežádoucích účinků (13 studií; n = 2 062; RR = 1,24; 95% CI, 0,62 až 2,47). U tří dalších alfa-blokátorů (alfuzosin, doxazosin, silodosin) byl zjištěn statisticky zvýšený výskyt nežádoucích účinků. Závažné nežádoucí účinky (ortostatická hypotenze, kolaps, synkopa, tachykardie nebo palpitace) nebyly významně zvýšeny v 18 studiích, které je uváděly (n = 3 124; RR = 1,25; 95% CI, 0,80 až 1,96). Mezi placebem kontrolovanými studiemi se však nežádoucí účinky zvýšily (10 studií; n = 1 650; RR = 2,09; 95% CI, 1,13 až 3,86).

Vysoce kvalitní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie publikovaná po přehledu Cochrane nezjistila žádné zlepšení v míře průchodu kamenů při použití alfa-blokátorů.2 Míra pasáže u tamsulosinu byla 50 % ve srovnání se 47 % u placebové skupiny (RR = 1,05; 95,8% CI, 0,87 až 1,27; P = .60). Tato studie zahrnovala 512 pacientů s průměrným věkem 40,6 let; 27,1 % tvořily ženy. Hodnotila symptomatické pacienty, kteří se dostavili na oddělení urgentního příjmu s močovými kameny o velikosti 9 mm nebo méně identifikovanými pomocí počítačové tomografie. Pacienti byli randomizováni k 28dennímu podávání 0,4 mg tamsulosinu nebo placeba. Průchod močového kamene byl určen na základě vizualizace nebo fyzického zachycení kamene pacientem. Většina identifikovaných kamenů byla menší než 5 mm (379 kamenů mělo velikost 1 až 4 mm; 133 kamenů mělo velikost 5 až 8 mm a žádný kámen nebyl větší než 8 mm). Analýza podskupin nezjistila žádný rozdíl na základě velikosti kamene, ale analýza byla nedostatečně silná. Mezi oběma skupinami nebyly zjištěny žádné rozdíly v nežádoucích účincích a nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody

.

Napsat komentář