Antifosfatidylserin, IgA, IgG, IgM

Antifosfolipidové protilátky jsou heterogenní skupinou imunoglobulinů, které se vážou na několik aniontových fosfolipidů, včetně kardiolipinu a fosfatidylserinu. Vysoké sérové hladiny antifosfolipidových protilátek jsou často zjišťovány u pacientů s autoimunitními (tj. SLE) a neutoimunitními chorobami, stejně jako u zdánlivě zdravých jedinců. Tyto protilátky jsou spojeny se zvýšeným rizikem opakovaných arteriálních a žilních trombotických příhod, trombocytopenie a ztráty plodu. Tyto projevy jsou hlavními rysy antifosfolipidového syndromu. Antifosfolipidové protilátky se zjišťují buď pomocí ELISA testů využívajících jako antigen kardiolipin nebo jiné negativně nabité fosfolipidy (antikardiolipinové protilátky), nebo koagulačních testů (lupus antikoagulans). Na rozdíl od kardiolipinu je fosfatidylserin fyziologicky významnějším fosfolipidem vzhledem k jeho přítomnosti v buněčných membránách endoteliálních buněk a krevních destiček a jeho roli v koagulační kaskádě. Pro sérologickou diagnostiku antifosfolipidového syndromu se doporučuje detekce protilátek proti fosfatidylserinu (aPS) metodou ELISA. U pacientů s pozitivní reakcí na kardiolipin i fosfatidylserin je větší pravděpodobnost klinických komplikací než u pacientů pozitivních pouze na jednu z nich. Vyšší prevalence a průměrné sérové hladiny antifosfatidylserinových protilátek byly zaznamenány u pacientů s autoimunitním onemocněním. Kromě toho antifosfatidylserinové protilátky u pacientů se SLE korelovaly s klinickými projevy antifosfolipidového syndromu a jejich patogenní role byla prokázána na myším modelu.

.

Napsat komentář