Svoboda skrze almužnu

Křesťané na celém světě prožívají postní dobu s důrazem na modlitbu, půst a almužnu. Často si tyto praktiky vykládáme jako výlučně židovsko-křesťanské, a skutečně jsou společné abrahámovským náboženstvím. Buddhismus a další východní náboženské tradice však také vyzývají věřící k dāna (almužně nebo dobročinnosti). Dāna je označována za základní a nejdůležitější princip buddhistické duchovní cesty, který vede k větší vnitřní svobodě a nakonec k nirváně – očekávanému vysvobození z koloběhu znovuzrození.

V buddhismu se almužna často nabízí buddhistickým mnichům, obvykle ve formě jídla. Mnich za to nabízí požehnání. Výměna almužny a modlitby iniciuje duchovní spojení. Jak vyprávěl sám Buddha, dárce almužny a mnich by měli být ve „vzájemné závislosti“. Dárci almužny poskytují mnichům „životní potřeby“ a mniši je na oplátku „učí obdivuhodné Dhammě“ (správné životní cestě) (Itivuttaka, § 107).

Zatímco almužna staví dárce a příjemce do formy vzájemné závislosti, charitativní čin ovlivňuje ducha dárce a pomáhá k duchovní očistě a proměně. Dána podle buddhistického chápání nabízí svobodu, zdravý odstup od světa a pomáhá člověku žít pro dobro druhých, zatímco její opak, sobectví, plodí bolest a utrpení v důsledku zahleděnosti do sebe.

V křesťanské tradici jsou Ježíšovy výzvy k obětování almužny četné. V 25. kapitole Matoušova evangelia je spása křesťana spojena s láskou k těm nejpotřebnějším a dobročinnost je chápána jako odpověď samotnému Kristu:

Pojďte, vy, kteří jste požehnáni mým Otcem. Zděděte království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizinec a přijali jste mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a postarali jste se o mě, byl jsem ve vězení a navštívili jste mě. (v. 34-36)

Tato výzva k dobročinnosti – od slova caritas, což znamená „láska“ – zůstává jedním z nejvýznamnějších znaků křesťanství a podněcuje individuální i komunitní úsilí.

Pro křesťany i buddhisty je almužna pozitivně vnímána jako praxe duchovních zásluh. Pro křesťana je dobročinnost odpovědí na Boží výzvu a je oživována jeho milostí. Podobně buddhista chápe almužnu jako formu obětavé dobročinnosti, která je záslužná – možná dokonce spásná v buddhistickém smyslu – tím, že buduje duchovní bohatství k věčnosti. Podle buddhistům posvátného textu patří k plodům dávání náklonnost a úcta druhých, sebedůvěra a dobrá pověst a po smrti se duše „znovu objeví na dobrém místě, v nebeském světě“ (Anguttara Nikaja 5, 34). Buddhisté věří, že praktikování dány může přispět k přerušení koloběhu znovuzrození a vést k dosažení nirvány. I když je posmrtný život pro křesťana jiný, než si představují buddhisté, cesta k duchovní svobodě, která vrcholí posmrtným životem, vykazuje jistou podobnost.

Křesťanství i buddhismus se zaměřují na diferencovanou almužnu – to znamená, že almužna by měla být rozdělována podle situace a potřeb. Pojem „svatí chudí“ v křesťanství, založený na svědectví apoštolů, považuje vdovy a sirotky za osoby, které si almužnu obzvláště zaslouží. V novější době to katolíci nazývají preferenční volbou pro chudé, která je odpovědí na ty, kdo ve společnosti nejvíce potřebují dobročinnost.

Ale charitě a dárcovství jde o víc než o to, co dostává ten, kdo je v nouzi; uznávají, že v dávání je přijímání. Pro křesťana je dobročinnost cestou ke skutečné svobodě. Odpoutání se od tohoto světa umožňuje soustředit se na vyšší věci a nakonec skrze víru a Ježíšovo vítězství nad hříchem a smrtí zakusit budoucí svět: nebe.

Buddhistická myšlenka dány může nám křesťanům připomenout jeden ze základních principů naší víry, o němž svědčil Kristus a který praktikovali první křesťané i věřící lidé dnes: To, co zde dáváme v almužně, nám bude vráceno. Jak nám říká evangelium:

Prodávejte svůj majetek a dávejte almužnu. Opatřete si měšce na peníze, které se neopotřebují, nevyčerpatelný poklad v nebi, na který nedosáhne zloděj ani ho nezničí mol. (Lk 12,33)

Pro křesťany i buddhisty je skrze dobročinnost nalezena svoboda, osvobození od lpění na sobě a věcech tohoto světa a otevřenost pro budoucí život.

Napsat komentář