Asenapina w zaburzeniach dwubiegunowych

Thomas Scheidemantel,1 Irina Korobkova,2 Soham Rej,3,4 Martha Sajatovic1,2
1University Hospitals Case Medical Center, 2Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, OH, USA; 3Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, ON, 4Geri PARTy Research Group, Jewish General Hospital, Montreal, QC, Canada
Abstract: Asenapina (Saphris®) jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, który został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków do leczenia schizofrenii u dorosłych, jak również do leczenia ostrych epizodów maniakalnych lub mieszanych w przebiegu choroby dwubiegunowej typu I, zarówno w populacji dorosłych, jak i dzieci. Asenapina jest lekiem tetracyklicznym o działaniu antydopaminergicznym i antyserotoninergicznym o unikalnej, podjęzykowej drodze podawania. W niniejszym przeglądzie przeanalizowano i podsumowano dostępne piśmiennictwo dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i tolerancji asenapiny w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych (BD). Dane z randomizowanych, podwójnie zaślepionych badań porównujących asenapinę z placebo lub olanzapiną w leczeniu ostrych epizodów maniakalnych lub mieszanych wykazały, że asenapina jest skutecznym lekiem w monoterapii w warunkach klinicznych; asenapina przewyższała placebo i wykazywała nie gorsze działanie niż olanzapina na podstawie poprawy wyników w skali Young Mania Rating Scale. Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania asenapiny w leczeniu objawów depresji w przebiegu BD lub w fazie podtrzymującej BD. Dostępne dane są niejednoznaczne, co wskazuje na potrzebę uzyskania bardziej wiarygodnych danych z prospektywnych badań w tych dziedzinach klinicznych. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem asenapiny jest senność. Jednak senność związana ze stosowaniem asenapiny nie powodowała znaczących częstości przerywania leczenia. Chociaż asenapina wiązała się z przyrostem masy ciała w porównaniu z placebo, był on niewielki w porównaniu z innymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, a jej skłonność do powodowania zwiększenia stężenia hemoglobiny A1c lub stężenia lipidów w surowicy wydawała się podobnie niewielka. Nie wydaje się, aby asenapina powodowała istotne klinicznie wydłużenie odstępu QTc. Najczęściej zgłaszanym objawem pozapiramidowym związanym ze stosowaniem asenapiny była akatyzja. Ogólnie rzecz biorąc, asenapina wydaje się być stosunkowo dobrze tolerowanym atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, skutecznym w leczeniu ostrych epizodów maniakalnych i mieszanych BD.
Słowa kluczowe: asenapina, choroba dwubiegunowa, epizod maniakalny, epizod mieszany, cechy depresji, bezpieczeństwo, tolerancja

Słowa kluczowe: asenapina, epizod maniakalny, epizod mieszany, cechy depresji, bezpieczeństwo, tolerancja

Dodaj komentarz