Validering av antikroppar

Vid Atlas Antibodies har vi alltid arbetat mycket med validering av antikroppar och med att producera högt karakteriserade antikroppar som våra kunder kan lita på.

Alla våra antikroppar utvärderas noggrant med avseende på specificitet och prestanda och karakteriseras i flera tillämpningar. Det andra lagret av validering, Enhanced Validation, utförs enligt rekommendationerna från International Working Group for Antibody Validation (IWGAV ) som publicerats i Nature Methods. Fortsätt läsa för att lära dig mer om begreppen för utökad validering och hur metoderna används för att säkerställa våra antikroppars specificitet.

Karakterisering och validering av antikroppar

Antigendesign

För våra antikroppar börjar specificiteten med designen. Antikropparna utvecklas mot rekombinanta humana Protein Epitope Signature Tags (PrESTs) med cirka 50 till 150 aminosyror. PrEST-sekvenserna är utformade för att ha lägsta möjliga identitet med andra mänskliga proteiner.

Protein array

Specificiteten och renheten valideras genom protein array mot 364 mänskliga rekombinanta proteinfragment.

Funktionell validering och karakterisering

Alla Triple A-polyklonaler och PrecisA-monoklonaler som erbjuds av Atlas Antibodies valideras och karakteriseras i varje tillämpning som den specifika antikroppen är godkänd för (IHC, ICC-IF, WB), i flertalet normala och cancersjuka mänskliga vävnader samt på en subcellulär nivå. Varje antikropp åtföljs av ett stort antal bilder på Human Protein Atlas som visar resultatet av dessa valideringsanalyser, var och en manuellt kommenterad av forskare. Vid IHC utvärderas varje antikropp i 44 normala vävnader och de 20 vanligaste cancerformerna.

  • Lär dig mer om karakterisering och validering i IHC, WB och ICC-IF.

Godkännande av antikroppar

Antikroppsspecificiteten utvärderas ytterligare och det slutliga godkännandet tar hänsyn till litteratur, bioinformatik och RNA-sekvenseringsdata.

Transparens

Vi anser att transparens och öppen tillgång är avgörande för forskning. Alla karakteriseringsdata, inklusive bilder, presenteras på webbplatserna Atlas Antibodies och Human Protein Atlas. Till skillnad från de flesta leverantörer av antikroppar ger vi dig den exakta immunogensekvensen som använts för att framställa antikroppen.

Förbättrad validering

Inom den omfattande validering och karakterisering som alltid utförs för våra antikroppar utför vi applikationsspecifik förbättrad validering. Den förstärkta valideringen följer de riktlinjer som föreslagits av International Working Group for Antibody Validation (IWGAV) i Nature Methods.

Arbetsgruppen bildades av framstående forskare från hela världen för att ”formulera de bästa tillvägagångssätten för validering av antikroppar som används i vanliga forskningstillämpningar och för att tillhandahålla riktlinjer som säkerställer antikropparnas reproducerbarhet”.1 IWGAV har föreslagit fem begreppsspelare för validering av antikroppar, som ska användas på ett tillämpningsspecifikt sätt. Minst en av pelarna måste användas för att en antikropp ska kunna valideras i en specifik tillämpning. På Atlas Antibodies baserar vi den utökade valideringen på Human Protein Atlas tolkning av dessa pelare, som förklaras här.

Lär dig om utökad validering

Lär dig om utökad validering

Utökad validering ger ökad säkerhet för antikroppsspecificitet i ett definierat sammanhang. Detta säkerställs genom att använda den mest relevanta valideringsmetoden för varje kombination av protein, prov och tillämpning.

Lär dig mer

Reproducerbarhet

Förutom att utföra en grundlig validering är det av avgörande betydelse att säkerställa antikropparnas reproducerbarhet. Varje nytt parti av en antikropp måste prestera lika bra jämfört med ett tidigare parti så att experimenten med antikroppen kan upprepas med samma resultat. På Atlas Antibodies testar vi alla nya partier av antikroppar parallellt med befintliga partier i en stor uppsättning prover.

  • Lär dig mer om hur vi säkerställer antikropparnas reproducerbarhet

1 Gruppen av framstående forskare från Stanford University, Yale University, MIT, UCSD och NIH i USA, University of Toronto i Kanada, EMBL i Tyskland, Niigata University i Japan och Science for Life Laboratory i Sverige, bildades för att utveckla formella riktlinjer för validering och reproducerbarhet av antikroppar som ska användas av antikroppstillverkare för att validera antikroppar på ett standardiserat sätt (Nature Methods, september 2016).

Lämna en kommentar